Установчі документи

ЗВІТ 2019-2020н.р.
ДИРЕКТОРА ЗДО №4
КАРАШЕВИЧ

звіт

ЗВІТ

Щорічний звіт керівника за 2019

 

 

Розпорядження про ліцензування

1.СТАТУТ

СТАТУТ

2.МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗДО № 4 визначається українська мова навчання відповідно до статті 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”

3.СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління ЗДО № 4 здійснюється його засновником

Засновником (власником) є територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради.

Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №4 здійснює його директор

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО №4 – педагогічна рада.

До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада закладу:

– оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу:

– визначає план роботи та педагогічне навантаження працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

– визначає шляхи співпраці ЗДО із сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ЗДО;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

– обирають раду , її членів , встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора ЗДО з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

У період між загальними зборами діє рада.

Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ЗДО є правомірним,якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

4.НАЯВНІСТЬ ВАКАНТИХ ПОСАД  

Вакансії на даний час відсутні

5.ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Положення про електронну чергу

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних електронної черги та поданих реєстратором, з подальшим поданням заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної картки фізичного розвитку дитини (форма № 63), довідки лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

Положення
про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей
для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного

І. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного.
1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Рівного здійснюється з метою:
– забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного;
– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
– забезпечення  публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного;
– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ;
– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного.
1.3. Дане Положення поширюється на дітей, які зареєстровані та проживають у м. Рівному.
1.4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ  – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.
1.5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами).

ІІ. Порядок внесення відомостей про ДНЗ.

2.1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим.
2.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних  підлягає наступна інформація про ДНЗ:
– повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;
– кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;
– перелік зарахованих дітей до ДНЗ;
– кількість вільних місць (щомісячно – про наявності, травень – на наступний навчальний рік).
2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ.
2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.
2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ДНЗ про внесення зміни (виключення) відомостей.

ІІІ. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

3.1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу.
3.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація:
а) про дітей:

– прізвище, ім’я, по-батькові;
– дата народження;
– адреса проживання;
– серія та номер свідоцтва про народження;
– інформація про пільгову категорію (за наявності).
б) про батьків:
–  прізвище, ім’я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;
– серія, номер паспорта одного з батьків;
– навчальний заклад та вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;
– електронна пошта (E-mail);
– контактний телефон.
3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками через сайт управління освіти www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті управління освіти.
3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:
– заявлена особа вже зареєстрована;
– порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений пп. 3.2., 3.3.
3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
– на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;
– на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).
3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

4.Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад.
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освіти.
4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).
4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.
4.4. Заявник зобов’язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами від 16 листопада 2011 р. № 1204).
4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника.
4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.
4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.
4.7.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу).
4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.
4.7.3. До пільгових категорій належать:
– діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і вихованням в сім’ях;
– діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;
– діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);
– діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС;
– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
– діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку.
4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
4.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює завідувач.
4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при управління освіти по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

5.Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.
5.2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті Реєстру www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

  1. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників дошкільних навчальних закладів.
6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету                                                                           С. Власюк

6.КАДРОВИЙ СКЛАД

№ з/п Посада Кількість
Педагогічний персонал
1. Директор 1
2. Вихователь-методист 1
3. Практичний психолог 1
4. Інструктор з фізкультури 1
5. Музичний керівник 1
6. Керівник гуртка 1
7. Вихователь 10
Спеціалісти
1.  Медична сестра 1
2. Завідувач господарства 1
3. Головний бухгалтер 1
Обслуговуючий  персонал
1. Робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків споруд і обладнання при виконанні робіт  з 2-5 професій. 1
2. Помічник вихователя 6
3. Робітник з обслуговування котельні 1
4. Кухар 2
5. Підсобний робітник 1
6. Кастелянка 1
7. Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) 1
8.  Прибиральник службових приміщень 1
 9.  Двірник
10  Сторож 3

7.КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ЗДО №4
Проектна потужність закладу – 115 дітей.

Фактична кількість дітей, що відвідують заклад – 144.

8.ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ,ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗДО №4, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ,ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ.

 Комплексні програми
1. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан А.І.)

Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.
Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.
Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.
Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.
Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уяв­лень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “На­родознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.
Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.
Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.
Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.
Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Викори­стовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.
Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розгляну­то такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.
Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудова­на за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлен­ня”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.
Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич­ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Осо­бливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей стар­шого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.
Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.
У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.
Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом пере­бування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, цен­трах розвитку тощо.

Парціальні програми
1.  «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)
3.  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)
5. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях», навчальна програма та календарно-тематичний план (авт. – Богуш А.М., Сіданіч І.Л., Сучок В.Є.)

9.РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ.

 Результати моніторингу засвоєння знань відповідно до вимог комплексної освітньої програми «Українське дошкілля» та Базового компонента дошкільної освіти в ЗДО №4 за 2017-2018 н. р. (старші групи)

 

В наведених вище діаграмах представлені рівні засвоєння програмових вимог 7-ми освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти на кінець 2017-2018 навчального року. Моніторинг знань, умінь і навичок за  освітніми лініями у старших дошкільників гр..№3,№2 показав, що найбільш сформованими є освітні лінії «Особистість дитини», «Дитина с соціумі» «Дитина у природному довкіллі» та «Гри дитини», що вказує на те, що діти зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії, чуйно ставляться до інших людей залежно від віку, статі, розвитку творчих здібностей дитини та її індивідуальності через використання провідного виду діяльності – гри. Старші дошкільники на 75% засвоїли вимоги програми «Українське дошкілля» та готові до навчання у школі завдяки цілеспрямованій роботі педагогічного колективу, використанню в освітньому процесі інноваційних технологій та інтерактивних форм роботи. З огляду на те, що нижчі показники за освітніми лініями : «Дитина в сенсорно пізнавальному розвитку»,«Дитина у світі культури», «Мовлення дитини», постає нагальна потреба у посиленні цілеспрямованої роботи за цими освітніми лініями у 2018-2019 навчальному році.

10.МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ.

Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633.

     Заклад    дошкільної  освіти  розташований за адресою 33003, м. Рівне

вул. Кутузова 23а у двоповерховій будівлі із підвалом, загальною площею 1613,9 кв.м, проектна потужність закладу складає 115 дітей. На будівлю закладу виготовлений технічний паспорт. Власником будівлі закладу є територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради.

   Територія закладу  складає 8104кв.м, наявний державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, власником якої є територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради. Заклад має огорожу по всьому периметру. Дошкільний заклад має 6 окремих прогулянкових ігрових майданчиків із зеленими насадженнями, на  яких встановлені ігрові павільйони, пісочниці, ігрове обладнання.  Для виконання завдань екологічного і трудового розвитку дошкільнят облаштовано:

– дитячі городні ділянки;

– естетично оформлені квітники,альпійські гірки;

-висаджено фруктові, декоративні, дикоростучі дерева і кущі;

-куточок лісу, саду;

-екологічну стежину.

   Будівля закладу знаходиться у належному стані, у закладі функціонує 5 груп (1 групи раннього віку, 4 груп передшкільного віку), музична, фізкультурна зали, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, пральня, харчоблок, кабінети завгоспа, діловода, кастелянки. Групові та адміністративні приміщення  закладу дошкільної освіти мають затишний та естетичний вигляд відповідають вимогам Санітарного регламенту.

  Щороку проводиться поточний і капітальний ремонт усіх приміщень, ревізія і ремонт системи теплопостачання,  вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання.

У закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників (10шт.), 6 пожежних кранів з рукавами, на території закладу є пожежний гідрант.

Заклад має власну котельню ( 2 газових котла).У  закладі дошкільної освіти є необхідна кількість інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням, інвентар постійно поповнюється та оновлюється (при потребі),  його кількість є достатньою для повноцінної роботи закладу протягом року.

  • Медичний кабінет має окремий вхід та оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор, кімнату для розведення дез розчину, кабінет сестри медичної старшої.
  • Приміщення пральні обладнане двома сучасними пральними  машинами-автоматами (на 7кг),  двома прасками, чиста білизна зберігається на стелажах в окремому приміщенні. У закладі достатня кількість м’якого інвентарю. Кожна дитина забезпечена трьома комплектами постільної білизни,двома комплектами рушників для рук та одним комплектом рушників для ніг.
  • Харчоблок має окремий вхід і забезпечено необхідним технологічним обладнанням:  витяжною вентиляцією, 2 холодильниками, 1 морозильна камера, 1 електрична плита з електродуховкою, 1 електрична плита,1 електродухова шафа, електросковорідкою та електром’ясорубкою, протирочно – різальною машиною, 5 мийок, що повністю відповідає вимогам Інструкції з організації харчування. Харчоблок повністю укомплектований необхідним посудом та інвентарем, який має відповідне маркування. Кількість та якість миючих засобів відповідає вимогам.
  • До послуг дітей фізкультурна, музична зали, кабінет практичного психолога з відповідним технічним та методичним обладнанням, спортивним інвентарем. Оснащення фізкультурної зали збільшується за рахунок виготовлення нестандартних посібників і придбання спортивних атрибутів. Проведений моніторинг оснащення музичної зали дає змогу зробити висновок, що музично-естетичний розвиток дошкільників у ЗДО  має  повноцінний методичний та дидактичний супровід, матеріальна база музичної зали налічує дитячі музичні інструменти, декорації до свят і розваг, різні види театру, фонотеку музичних творів, музично-дидактичні ігри, нетрадиційні шумові інструменти. Оснащення музичної зали складає 90%.
  • У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність  ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством.  Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

11.НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ  ПОСЛУГ.

Не надає

12.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ  ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.

На центральному вході впродовж дня завжди є  черговий працівник, який забезпечить супровід людини з обмеженими можливостями в ЗДО.Біля центрального входу розміщений відповідний знак для відвідувачів  з обмеженими можливостями, який вказує  на сигнальну  кнопку виклику.